Σύμφωνα με την πρόσφατη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (DSM-V-, Αμερικάνικη Ψυχιατρική Ένωση, 2013), τα διαγνωστικά κριτήρια για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Έξι (ή περισσότερα) από τα παρακάτω συμπτώματα απροσεξίας ή υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας παρόντα τους τελευταίους 6 μήνες σε βαθμό δυσπροσαρμοστικό και μη αναμενόμενο από το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού:

(Α) Έλλειψη Προσοχής

 1. Συχνά αδυνατεί να εστιάσει την προσοχή του σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας στις σχολικές εργασίες, στο χώρο εργασίας ή άλλες δραστηριότητες.
 2. Συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του στα καθήκοντά του ή στο παιχνίδι.
 3. Συχνά φαίνεται να μην ακούει, όταν του μιλούν.
 4. Συχνά δεν ακολουθεί τις οδηγίες κι αποτυγχάνει να ολοκληρώσει σχολικές εργασίες που του ανατίθενται ή καθήκοντα στο χώρο εργασίας (όχι εξαιτίας εναντιωματικής συμπεριφοράς ή αδυναμίας να κατανοήσει τις οδηγίες).
 5. Συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει τις εργασίες του ή άλλες δραστηριότητες.
 6. Συχνά δείχνει απροθυμία, αποφεύγει ή δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε δραστηριότητες που απαιτούν παρατεταμένη νοητική προσπάθεια (όπως σχολική εργασία ή προετοιμασία των μαθημάτων στο σπίτι).
 7. Συχνά χάνει αντικείμενα απαραίτητα για τις εργασίες ή τις δραστηριότητες (π.χ. παιχνίδια, σχολικές εργασίες, μολύβια, βιβλία, ή εργαλεία).
 8. Συχνά διασπάται εύκολα η προσοχή του από εξωτερικά ερεθίσματα.
 9. Συχνά ξεχνάει καθημερινές δραστηριότητες και υποχρεώσεις.

(Β) Υπερκινητικότητα- Παρορμητικότητα

Υπερκινητικότητα

 1. Συχνά κινεί νευρικά χέρια ή πόδια ή στριφογυρίζει νευρικά στη θέση του.
 2. Συχνά σηκώνεται από τη θέση του στην τάξη ή σε άλλες καταστάσεις στις οποίες αναμένεται να παραμείνει καθισμένος.
 3. Συχνά τρέχει εδώ και εκεί και σκαρφαλώνει, με τρόπο υπερβολικό, σε περιστάσεις που δεν προσφέρονται για ανάλογες δραστηριότητες (στους έφηβους ή τους ενήλικες είναι πιθανό να περιορίζεται σε υποκειμενικά αισθήματα κινητικής ανησυχίας
 4. Συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να συμμετέχει σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου ήσυχα.
 5. Συχνά είναι διαρκώς σε κίνηση και συχνά ενεργεί σαν να «κινείται με μηχανή»
 6. Συχνά μιλάει ακατάπαυστα.

Παρορμητικότητα

 1. Συχνά απαντά απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση.
 2. Συχνά δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του.
 3. Συχνά διακόπτει ή ενοχλεί με την παρουσία του τους άλλους (π.χ. παρεμβαίνει σε συζητήσεις ή παιχνίδια).

Προκειμένου να τεθεί η διάγνωση της ΔΕΠΥ, θα πρέπει αυτές οι μορφές συμπεριφοράς να:

 • παρατηρούνται για περισσότερο από έξι μήνες και να δημιουργούν σημαντικό πρόβλημα στη λειτουργικότητά του ατόμου στο σχολείο, στην εργασία ή στις κοινωνικές του σχέσεις
 • παρατηρούνται τουλάχιστον σε δύο από τα πλαίσια δραστηριοποίησης του ατόμου (σχολείο, σπίτι, με φίλους ή συγγενείς ή σε άλλες δραστηριότητες)

Τέλος, κάποια από τα συμπτώματα θα πρέπει να είναι παρόντα πριν την ηλικία των 12 ετών.

Υπότυποι ΔΕΠΥ

Ανάλογα με την συμπτωματολογία που εκδηλώνεται εντονότερα διακρίνονται 3 ξεχωριστοί υπότυποι ή κλινικές εικόνες της ΔΕΠΥ:

α) Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα – Συνδυασμένος Τύπος (εάν πληρούνται τουλάχιστον έξι από τα εννέα κριτήρια στις κατηγορίες Α και Β για τους τελευταίους έξι μήνες). Αποτελεί τον συχνότερο τύπο της διαταραχής.

β) Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα με Προεξάρχοντα τον Απρόσεκτο Τύπο (εάν πληρούνται τουλάχιστον έξι από τα εννέα κριτήρια της κατηγορίας Α για τους τελευταίους έξι μήνες)

γ) Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα με Προεξάρχοντα τον Υπερκινητικό-Παρορμητικό Τύπο (εάν πληρούνται τα κριτήρια μόνο για τα συμπτώματα που αντιστοιχούν στην κατηγορία Β για τους τελευταίους έξι μήνες).

Μπορεί λοιπόν ένα παιδί να παρουσιάζει δυσκολίες που σχετίζονται αποκλειστικά με τον τομέα της προσοχής χωρίς να έχει ή να αναφέρονται στο ιστορικό του προβλήματα υπερκινητικότητας.