Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποσκοπεί στο να περιγράψει τον τρόπο συλλογής, χρήσης και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από το Κέντρο μέσω του ιστότοπου www.therapin.gr.

 

Είδη προσωπικών δεδομένων, σκοπός επεξεργασίας τους από το Κέντρο και νομική βάση επεξεργασίας

1. Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για το σκοπό της επικοινωνίας το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και το περιεχόμενο της επικοινωνίας.
2. Όταν εγγράφεστε στο newsletter, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας.
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει της συγκατάθεσής σας, που εκδηλώνεται δια της θετικής ενέργειας παροχής των στοιχείων σας ή ώστε να είμαστε σε θέση να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις ή για τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει η Εταιρεία ή τυχόν τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύουν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας.
Εάν μας διαβιβάζετε προσωπικά δεδομένα τρίτων, ευθύνεστε για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και κανονιστικού πλαισίου, και ενδέχεται να οφείλετε να λάβετε τη συναίνεση των τρίτων για τη διαβίβαση των δεδομένων τους.
Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους πέραν: τρίτων εταιρειών, οι οποίες ενεργούν για λογαριασμό του Κέντρου, ως εκτελούντες την επεξεργασία, στο πλαίσιο ειδικής σύμβασης περί εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχουμε καταρτίσει μαζί τους, και τρίτων προσώπων στα οποία το Κέντρο υποχρεούται να διαβιβάσει τα δεδομένα σας, βάσει των διατάξεων της νομοθεσίας.

Τα δικαιώματά σας

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

• πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας τους ή αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,
• υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (www.dpa.gr) και
• ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό της παρούσας Πολιτικής.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Ο χρόνος τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων είναι ο χρόνος που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία/ το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Κατά τον προσδιορισμό των περιόδων διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων, σε γενικές γραμμές το Κέντρο ακολουθεί την αρχή ότι οφείλει να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν, και διαγράφει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόλις πάψει να υφίσταται ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν. Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συναίνεσής σας, θα συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε μέχρι ανακλήσεως αυτής Το Κέντρο ενδέχεται να διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα αν υπάρχει νομική βάση για περαιτέρω επεξεργασία.

Επικοινωνία

Αν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με την παρούσα Πολιτική, ή αν θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε στο 210-6771886.

Ενημερώσεις

Το Κέντρο ενδέχεται κατά καιρούς να εκδίδει ενημερωμένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής λόγω αλλαγών στο νομοθετικό και το κανονιστικό πλαίσιο, στις εσωτερικές διαδικασίες και τα συστήματα, και θα ενημερώνει σχετικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου. Όλες οι αλλαγές ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης, εκτός αν ορίζεται άλλως.

About Author