Μύθοι για τις Μαθησιακές Δυσκολίες και η ανασκευή τους.

                                                                             Μύθος                                                                                               Ανασκευή

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν αποτελούν ειδική εκπαιδευτική ανάγκη Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι πραγματικές και δεν αποτελούν δημιούργημα των επιστημόνων. Πρόσφατες έρευνες ανέδειξαν και νευρολογικής φύσεως διαφορές στην λειτουργία του εγκεφάλου των ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες.
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν χαμηλή νοημοσύνη

 

Εξ’ ορισμού οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν τουλάχιστον  ¨φυσιολογική ¨ νοημοσύνη. Κάποια από τα παιδιά αυτά έχουν υψηλή νοημοσύνη, ενώ άλλα βρίσκονται στο κατώτερο όριο του ¨φυσιολογικού¨.
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες δε μπορούν να μάθουν

 

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες,  όπως έχει δείξει η διδακτική πρακτική, μπορούν όχι μόνο να μάθουν, αλλά και να προχωρήσουν σε ακαδημαϊκές σπουδές. Μόνο προαπαιτούμενο, είναι να εκπαιδευθούν με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ώστε να παρακάμψουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς διδασκαλίας.

 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι πρόβλημα που υπάρχει κατά τη γέννηση του ανθρώπου. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί από την ακατάλληλη διδασκαλία. Είναι όμως δυνατό, η κατάλληλη προσαρμογή της διδασκαλίας να διευκολύνει τη μάθηση και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες.

 

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες είναι απλά τεμπέληδες

 

Η εικόνα του μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες που είναι ανενεργός και τεμπέλης δεν είναι ακριβής. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν εργασίες.
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα μόνο στα μαθήματα του σχολείου

 

Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικών κοινωνικοσυναισθηματικών προβλημάτων στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες που είτε προκαλούνται από την επαναλαμβανόμενη αποτυχία είτε από προβλήματα σε γνωστικές λειτουργίες.
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες ξεπερνιούνται με τον καιρό

 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι δια βίου πρόβλημα. Εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο και ένταση σε κάθε ηλικία, όμως, δεν εξαφανίζονται με το χρόνο.
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες θεραπεύονται

 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν διαρκή και μόνιμη συνθήκη. Υπάρχουν προγράμματα που διευκολύνουν και βελτιώνουν τη μάθηση αυτών των μαθητών. Παρ’ όλα αυτά οι διάφορες μέθοδοι θεραπείας που προτάθηκαν κατά καιρούς, στερούνται ερευνητικής τεκμηρίωσης.

 

 

Η ανάδειξη και η απόρριψη των μύθων που έχουν αναπτυχθεί γύρω από τις Μαθησιακές Δυσκολίες, οι οποίοι παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, είναι απαραίτητη για την κατανόηση του περιεχόμενου των Μαθησιακών Δυσκολιών, καθώς και για την αποτελεσματική εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών που τις αντιμετωπίζουν.

Η έγκαιρη διάγνωση και υποστήριξη των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες είναι εξαιρετικά κρίσιμη προκειμένου ο μαθητής να αποδώσει το μέγιστο του δυναμικού του. Επιπρόσθετα, ο μαθητής προφυλάσσεται από αισθήματα αναξιότητας και χαμηλής αυτοεκτίμησης που αποτελούν συνήθεις επιπλοκές της σχολικής υποεπίδοσης ή και αποτυχίας που βιώνουν οι μαθητές.

Τέλος, γνωρίζουμε ότι η παρώθηση και τα κίνητρα αποτελούν βασικά στοιχεία της μαθησιακής διαδικασίας στη σχολική τάξη. Για να μπορέσει ο μαθητής να ενδιαφερθεί και να επιδιώξει την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, θα πρέπει να βιώνει τη χαρά για το έργο που αναλαμβάνει. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των παιδιών που βιώνουν Μαθησιακές Δυσκολίες, η ενεργοποίηση των κινήτρων είναι σημαντική από παιδαγωγικής απόψεως, προκειμένου να υπερβούν τις δυσκολίες τους και να μην σταματήσουν την προσπάθειά τους.

About Author